När du besökte den här webbplatsen första gången såg du en samtycksdialogruta. Du kan använda följande länkar för att se inställningarna, ändra ditt samtycke eller återkalla samtycke:

Ändra integritets/cookie inställningarHistorik integritetsinställningarÅterkalla samtycke (cookies)

Integritetspolicy

Feskarn i Uppsala AB tar seriöst på den personliga integriteten för besökare på vår webbsida och användare av tjänsterna som Feskarn erbjuder på denna webbsida och våra plattformar i sociala medier, på denna sida kallad digitala kanaler.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Feskarn används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Feskarn sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Feskarns digitala kanaler.

Utöver den personuppgiftsbehandling som sker via Feskarns digitala kanaler, behandlar vi även dina personuppgifter, både om dig som avsändare och mottagare, vid utförande av de tjänster Feskarn erbjuder via Feskarns digitala kanaler och andra kanaler. För det fall att villkoren för någon av de tjänster som erbjuds via Feskarns digitala kanaler innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy för den aktuella tjänsten

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vittskilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, gjorda val och beteenden utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Feskarns behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter, information om din användning av Feskarns tjänster och produkter och transaktionshistorik och för vissa tjänster även bilder och platsinformation. I förekommande fall kan även personnummer och kortuppgifter behandlas. Vidare kan Feskarn komma att samla in teknisk data om de enheter du använder för att få tillgång till Feskarns digitala kanaler, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation. Insamlingen som beskrivs häri sker exempelvis genom att du anger dina personuppgifter i olika formulär på våra digitala kanaler eller dess tjänster, att du kommunicerar med Feskarn och andra via Feskarns plattformar i sociala medier, lämnar synpunkter i våra kontaktformulär eller via telefon eller anmäler dig till evenemang som Feskarn anordnar.

Om du deltar i tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar kan tävlingsbidrag och ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

När du tar kontakt med oss till exempel i samband med att du gör en reklamation, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Feskarn komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Feskarn har placerat så kallade ”cookies” i vissa av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Feskarns rättsliga skyldigheter.

Dina lämnade personuppgifter i beställningar på webbshopen anonymiseras efter två år

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av Feskarn eller deras respektive underbiträden, för följande ändamål.

  1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier.
  3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som tävlingar och vinster, med mera.
  4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms, som du kan välja bort via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms.
  5. För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.
  6. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.
  7. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.
  8. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Feskarn behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra Digitala Kanaler. Om Feskarn skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du t.ex. aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Feskarn värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Feskarn kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Feskarns räkning, t. ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Feskarns samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Feskarns räkning undertecknar alltid avtal med Feskarn för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Feskarn kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Feskarn kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt 4.

Användning av information från din mobila enhet

Feskarn tillhandahåller vissa tjänster, vilkas användning är beroende av att Feskarn får tillgång till information från din mobila enhet, som exempelvis din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan till exempel röra sig om bilder och information om din plats. Feskarn samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

Nedan finner du information om hur Feskarn kan använda information från din mobila enhet, om du har givit Feskarn samtycke till sådan användning.

Plats: Feskarn kommer aldrig att samla in eller använda platsen för din mobila enhet om du inte givit ditt uttryckliga godkännande till detta.

Bilder och kamera: Feskarn kommer inte att få tillgång till dina bilder eller kamera utan att först inhämta ditt uttryckliga godkännande och vi kommer aldrig att importera bildbiblioteket i din mobila enhet. Om du ger Feskarn godkännande att komma åt dina bilder kommer vi endast att använda de bilder som du uttryckligen ger oss tillåtelse att använda.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller för information som Feskarn behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Feskarns digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Feskarn ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Feskarn på adress som anges i punkten 9 nedan.
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Behandling av personuppgifter om barn

Feskarns Digitala Kanaler riktar sig inte till barn och Feskarn samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Feskarn ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Feskarn. Om du har frågor rörande hur Feskarn behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Feskarns personuppgiftsansvarig via mejl eller via post:

Feskarn i Uppsala AB
St Erikstorg 8
753 10  UPPSALA
info@feskarn.nu